ikona sąd

Rozwody – Szczecin

Decyzja o zawieszeniu lub całkowitym rozwiązaniu związku małżeńskiego jest trudnym doświadczeniem, zarówno dla małżonków, jak i ich dzieci (jeśli je posiadają). Zawsze warto rozważyć wszystkie za oraz przeciw jeszcze przed podjęciem takich kroków. Pomocny może okazać się tutaj prawnik, który wskaże, czy rozwód to właściwa droga, czy lepiej może pomyśleć o separacji. Jeśli zamierzają Państwo wybrać któreś z tych rozwiązań trudnej sytuacji rodzinnej, jesteśmy gotowi zapewnić możliwie najbardziej sprawny i polubowny przebieg całej procedury. Nasze biuro znajduje się w Szczecinie, to właśnie tu od lat służymy profesjonalnymi radami oraz świadczymy pomoc prawną.

Separacja zamiast rozwodu – najważniejsze informacje od prawników ze Szczecina

Nie zawsze jedyną opcją, by rozwiązać trudności w pożyciu, jest rozwód. Adwokat w wielu przypadkach może zaproponować separację. To dobre wyjście, gdy małżonkowie nie mają pewności, czy zakończenie formalnego związku będzie odpowiednią ścieżką. Instytucja separacji nie stanowi rozwiązania małżeństwa, przy tym jednak pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych, które związane są z uregulowaniem najistotniejszych kwestii. Dotyczą one między innymi podziału opieki nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi oraz rozdzielenia majątku. W obu przypadkach możliwa jest zmiana powództwa na podstawie art. 193 § 1 KPC przez żądanie zniesienia małżeństwa zamiast separacji i odwrotnie, z zastrzeżeniem, że jest ona możliwa tylko przed sądem pierwszej instancji.

Procedura separacji

O formalne orzeczenie separacji może wnieść każdy z małżonków. Celem takiego działania jest przede wszystkim doprowadzenie do ponownego pojednania stron. Zastosowanie tej instytucji jest możliwe po wykazaniu przed sądem, że między partnerami nastąpił całkowity rozkład pożycia (ustanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej, z zastrzeżeniem, że wnioskujący nie muszą w tym celu mieszkać osobno). Nie zostanie ona pozytywnie rozpatrzona w sytuacji, kiedy miałyby na tym ucierpieć wspólne małoletnie dzieci (np. poprzez pogorszenie dobrobytu podopiecznego lub utratę kontaktu z jedną ze stron), a także gdy byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (rażąca krzywda któregoś z małżonków, np. cierpiącego na ciężką chorobę). Separacja nie musi być trwała i może zostać zniesiona na zgodny wniosek obydwu stron, co jest jednoznaczne z cofnięciem wszystkich jej skutków.

Konsekwencje instytucji separacji

Separacja niesie za sobą szereg daleko idących konsekwencji, mających głównie na celu ustalenie rozporządzenia finansami małżeństwa, które podejmuje się tej procedury. Jej orzeczenie wiąże się z:

 • rozdzielnością majątkową – przez którą rozumie się, że każdy z małżonków dysponuje własnym, niezależnym od drugiej strony dobytkiem. Możliwe jest podejmowanie zobowiązań pieniężnych bez zgody partnera;
 • orzeczeniem o sposobie korzystania z nieruchomości przez sąd w sytuacji, kiedy występuje taka potrzeba;
 • brakiem dziedziczenia dobytku po współmałżonku;
 • ustaleniem władzy rodzicielskiej oraz obowiązku alimentacyjnego wobec strony sprawującej stałą opiekę nad wspólnymi małoletnimi dziećmi;
 • zobowiązaniem do wzajemnej pomocy (również finansowej), jeśli występują ku temu względy słuszności;
 • uchyleniem domniemania, że urodzone w czasie obowiązywania formalnej separacji dziecko jest potomkiem męża;
 • wzmianką w akcie małżeństwa;
 • brakiem możliwości zawarcia kolejnego związku małżeńskiego podczas trwania formalnej separacji.

W podjęciu decyzji odnośnie separacji pomocny może okazać się prawnik. Rozwód jest jednak rozwiązaniem ostatecznym, koniecznym wtedy, kiedy małżeństwo wie, że nie jest w stanie przepracować problemów rodzinnych lub któraś ze stron nie chce tego zrobić.

Zachęcamy do wizyty w naszej kancelarii w Szczecinie, gdzie doświadczeni adwokaci posłużą fachową radą i podpowiedzą, czy warto zdecydować się na wprowadzenie instytucji separacji.

Instytucja rozwodu we współpracy z adwokatami ze Szczecina

W przypadku ostatecznego zakończenia formalnego związku zazwyczaj niezbędny jest adwokat, szczególnie jeśli rozwód wynika z silnego konfliktu między małżonkami. Rozstrzygnięcie kwestii związanych m.in. z podziałem majątku bądź prawami do opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi potrafi być wyjątkowo trudne. Nasi prawnicy doskonale znają zagadnienie, jakim są rozwody. Wieloletnie doświadczenie pomoże w ostatecznym zakończeniu sprawy w dogodny dla klienta sposób. Potrafimy zadbać o pozytywny wynik postępowania sądowego, ponieważ jako specjaliści ze Szczecina mierzyliśmy się już z niejedną taką instytucją.

Rozwody – procedura i pomoc adwokata

W przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonkowie często zatrudniają adwokatów, by pomogli oni przeprowadzić ich rozwód. Każda ze stron może wnieść o wszczęcie tej instytucji. W praktyce taki wniosek rzadko jest oddalany, zdarzają się jednak sytuacje, w których rozwiązanie małżeństwa nie jest dopuszczalne. Podobnie jak w przypadku separacji – rozwód nie może szkodzić dobru wspólnych małoletnich dzieci ani być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Ponadto nie jest on również rozpatrywany pozytywnie, jeśli żąda go wyłącznie strona winna rozkładu pożycia (wyłączając sytuacje wyjątkowe, mające na względzie interes społeczny). Przy przeprowadzaniu instytucji rozwiązania małżeństwa występuje orzekanie o winie, które na żądanie małżonków może zostać zniesione. Sytuacja, w jakiej szczególnie potrzebny jest adwokat, ma miejsce, kiedy strony rozwodu posiadają wspólne małoletnie dzieci. Sprawa nie może zostać rozstrzygnięta bez ustalenia praw i obowiązków rodziców dotyczących opieki nad potomstwem.

Ustalenie praw rodzicielskich obowiązujących po rozwodzie z prawnikami ze Szczecina

Porozumienie dotyczące opieki nad nieletnimi musi być zgodne z ich dobrem. W sytuacjach, gdy małżonkowie nie potrafią samodzielnie rozstrzygnąć tej kwestii, decyzję ostateczną podejmuje sąd. Ustala on takie zagadnienia jak władza rodzicielska, kontakt ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, koszty ich utrzymania oraz miejsce zamieszkania. Prawa rodzicielskie bardzo często są najtrudniejszym aspektem instytucji, jaką jest rozwód. Adwokat w takiej sytuacji pomaga swojemu klientowi uzyskać zadowalający rezultat sprawy. Samo rozwiązanie małżeństwa nie ogranicza władzy rodzicielskiej żadnej ze stron, jeśli nie ma ku temu przesłanek. Art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi o tym, że sąd może powierzyć wykonanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając te prawa drugiemu, jeśli przemawia za tym dobro dziecka. Obowiązek alimentacyjny dotyczy z kolei obojga małżonków w stosunku do wspólnego potomstwa, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Rozwody – konsekwencje prawne

Instytucja rozwodu niesie za sobą wiele konsekwencji, dotyczących nie tylko spraw majątkowych. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie małżeństwa, prócz ustalenia władzy rodzicielskiej, wiąże się z:

 • możliwością zawarcia kolejnych związków małżeńskich przez rozwiedzionych;
 • ustaniem wspólności majątkowej;
  • majątek wspólny może zostać podzielony w drodze umowy przed sądem;
  • małżonkowie nie dziedziczą po sobie wszelkich dóbr, nieruchomości bądź pieniędzy (nie dotyczy sytuacji, kiedy wskazuje na to testament);
 • ustaniem domniemania stanowiącego, że mąż jest ojcem dziecka urodzonego po rozwodzie (nie obowiązuje, jeśli do porodu doszło przed upływem 300 dni od prawomocności wyroku);
 • możliwością zmiany nazwiska przez żonę do trzech miesięcy od pozytywnego rozpatrzenia sprawy dotyczącej rozwiązania małżeństwa.

Warto pamiętać, że każda instytucja tego typu rozstrzygana jest przez sąd indywidualnie, a decydujący wpływ na postępowanie mają stanowiska małżonków. Jeśli szukają Państwo ekspertów, którzy pomogą przeprowadzić proces rozwodu, adwokaci z naszej kancelarii w Szczecinie dołożą wszelkich starań, aby sprawa przebiegła dla Was pomyślnie.