podpisywanie dokumentu

Kancelaria Radców Prawnych s.c. Juzwa Ogrodnik

Oferta dla klientów indywidualnych

Klientom indywidualnym zapewniamy pomoc prawną we wszelkich zgłaszanych przez nich sprawach.

Udzielamy konsultacji i porad prawnych, sporządzamy niezbędne pisma sądowe i pozasądowe, sami przygotowujemy lub opiniujemy przedłożone nam przez klientów umowy i inne dokumenty, pomagamy w rozmowach z wierzycielami lub dłużnikami oraz przy zawieraniu umów.

Reprezentujemy również klientów przed sądami, sądami polubownymi, urzędami, bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi, zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami, w różnego rodzaju postępowaniach lub negocjacjach.

Klientom indywidualnym proponujemy w szczególności prowadzenie następujących spraw:

ikona sąd

Sprawy rodzinne

(rozwody, alimenty, podział majątku)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zwłaszcza w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych (rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, odpowiedzialność za długi małżonka, itp.). Staramy się, aby sprawy, które są nam powierzane, czy są to rozwody, podziały majątku itp. przebiegały sprawnie i w jak najlepszej atmosferze. Nasze wsparcie otrzymują Państwo, od samego początku sprawy, aż do jej zakończenia.

ikona młotek

Sprawy spadkowe

(testamenty, zachowki, podział majątku)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe, testamenty, zachowki, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, niegodność dziedziczenia, odrzucenie spadku, itp.).

ikona ręce

Odszkodowania

(komunikacyjne, medyczne, szkody łowieckie)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju odszkodowań, w tym m.in. odszkodowań komunikacyjnych, odszkodowań z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, odszkodowań z tytułu szkód łowieckich, itp.

ikona kajdanki

Sprawy karne

(obrona ws. karnych, przedterminowe zwolnienie)

Udzielamy porad prawnych oraz podejmujemy się obrony naszych klientów w sprawach karnych, karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia, a nadto przygotowujemy prywatne akty oskarżenia, powództwa adhezyjne, wnioski o przerwę w odbywaniu kary lub o warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.

ikona waga

Egzekucja długów

(dochodzenie należności, ochrona dłużników)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi we wszelkich sprawach związanych z egzekucją długów. Świadczymy usługi zarówno dla klientów będących wierzycielami (zawieranie ugód z dłużnikami klienta, sądowe dochodzenie roszczeń, egzekucja komornicza i administracyjna, zabezpieczanie należności), jak i dla klientów będących dłużnikami (zawieranie ugód z wierzycielami klienta, negocjacje z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika, itp.).

ikona dokumenty

Sporządzanie pism

(wnioski, odwołania, umowy)

Przygotowujemy dla naszych klientów wszelkiego rodzaju wnioski, skargi, zażalenia i odwołania od decyzji administracyjnych, a także różnego rodzaju umowy. Opiniujemy również podpisywane przez klientów umowy.

ikona waga

Ochrona praw konsumenta

(rękojmia, gwarancja)

Pomagamy naszym klientom w egzekwowaniu ich praw konsumenckich wynikających z rękojmi lub gwarancji, a także z faktu zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

ikona teczka

Sprawy pracownicze

(zwolnienie z pracy, wynagrodzenie, mobbing)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy (odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, dochodzenie zapłaty wynagrodzeń, dodatków i odpraw, dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy, dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu lub dyskryminacji).

ikona sędzia

Zastępstwo procesowe

(reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami, mediacje)

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich postępowaniach sądowych lub administracyjnych przed wszelkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi, organami administracji rządowej lub samorządowej, a także w postępowaniach mediacyjnych – w sprawach, w których nasi klienci są stroną lub uczestnikiem.