Kancelaria Radców Prawnych s.c. Juzwa Ogrodnik

Oferta dla firm

Klientom biznesowym proponujemy nawiązanie współpracy w ramach:

  1. stałej obsługi prawnej, wykonywanej kompleksowo na podstawie umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony, z ryczałtowo określonym miesięcznym wynagrodzeniem,
  2. doraźnej obsługi prawnej (ad hoc), świadczonej w konkretnej sprawie zleconej naszej kancelarii.

Jeśli chcieliby Państwo poznać koszty obsługi prawnej swojej firmy, prosimy o kontakt. Po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami, przedstawimy Państwu swoją ofertę cenową. Mogą Państwo również przesłać zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego opisując zakres oczekiwanej pomocy prawnej lub też umówić się na spotkanie, celem szczegółowego omówienia zasad współpracy.

Obsługujemy klientów bez względu na formę i zakres prowadzonej przez nich działalności, poczynając od jednoosobowych przedsiębiorców, poprzez różnego rodzaju spółki handlowe, stowarzyszenia, fundacje, zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe osoby prawne, itp.

Udzielamy konsultacji i porad prawnych oraz przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z prowadzoną przez klienta działalnością (wszelkiego rodzaju pisma, umowy, regulaminy, ogólne warunki, dokumenty rejestrowe, opinie prawne itp.).

Reprezentujemy również klientów przed sądami, sądami polubownymi, urzędami, bankami i innymi podmiotami, w różnego rodzaju postępowaniach lub negocjacjach.

Nasze usługi mogą być świadczone w siedzibie Państwa firmy lub też w naszej kancelarii, z wykorzystaniem środków umożliwiających komunikację na odległość.

Firmom proponujemy w szczególności prowadzenie następujących spraw:

Bieżąca obsługa prawna

(opinie prawne, pisma, umowy)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami oraz organami administracji we wszelkich sprawach związanych z przedmiotem działalności klienta (przygotowywanie różnego rodzaju pism, umów, regulaminów, ogólnych warunków, wydawanie opinii prawnych itp.).

Obsługa korporacyjna

(umowy spółki, zgromadzenia wspólników, wnioski do KRS)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed organami ewidencyjnymi lub sądami rejestrowymi we wszelkich sprawach związanych z formą prowadzonej przez nich działalności (zakładanie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, przygotowywanie umów spółek i statutów, zgłaszanie zmian do różnego rodzaju rejestrów, itp.).

Egzekucja długów

(dochodzenie należności, ochrona dłużników)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi we wszelkich sprawach związanych z egzekucją długów. Świadczymy usługi zarówno dla klientów będących wierzycielami (zawieranie ugód z dłużnikami klienta, sądowe dochodzenie roszczeń, egzekucja komornicza i administracyjna, zabezpieczanie należności), jak i dla klientów będących dłużnikami (zawieranie ugód z wierzycielami klienta, negocjacje z bankami, firmami windykacyjnymi, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika, itp.).

Sprawy pracownicze

(umowy o pracę, regulaminy, układy zbiorowe)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy (sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych, przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, układów zbiorowych i innych wewnętrznych aktów prawa pracy, reprezentacja klienta w sądach pracy, itp.).

Nieuczciwa konkurencja

Pomagamy naszym klientom w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji (egzekwujemy roszczenia naszych klientów z tytułu zwalczania nieuczciwej konkurencji lub bronimy naszych klientów przez tego typu roszczeniami kierowanymi przez inne podmioty).

Zastępstwo procesowe

(postępowanie sądowe, arbitraż, mediacja)

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich postępowaniach sądowych lub administracyjnych, przed wszelkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi, organami administracji rządowej lub samorządowej – w sprawach, w których nasi klienci są stroną lub uczestnikiem, w tym również w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych.